Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pedicure Rosanne Geldermalsen

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling van Pedicure Rosanne aan de cliënt.

2. Diensten

Pedicure Rosanne zal haar behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met het vakmanschap. Pedicure Rosanne zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken maken/annuleren

Behandeling vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of per email gemaakt worden. Mocht de cliënt verhinderd zijn dient hij/zij 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Annulering kan telefonisch of per email. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt dan mag Pedicure Rosanne 50% van de aangevraagde behandeling in rekening brengen. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de bovenstaande verplichtingen te houden.  

4. Betaling en tarieven

Pedicure Rosanne vermeld de tarieven openlijk op haar website. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. De cliënt dient direct na de behandeling contant of per pin te betalen.

5. Persoonsgegevens, privacy en geheimhouding

De cliënt voorziet Pedicure Rosanne bij een eerste behandeling van alle gegevens die door Pedicure Rosanne als noodzakelijk worden aangegeven. De persoonsgegevens worden in een geautomatiseerd systeem opgenomen. Pedicure Rosanne behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Rosanne zal geen informatie van de cliënt aan derden verstrekken zonder vooraf schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid/beschadiging/diefstal

Pedicure Rosanne is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door Pedicure Rosanne door het door de cliënt onjuist/onvolledige verstrekte informatie over: medicijngebruik, lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden/vrijetijdsbesteding. Pedicure Rosanne is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal/beschadiging van eigendommen van de cliënt die zijn meegenomen naar de praktijk.

7. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze binnen 7 dagen schriftelijk gemeld worden bij Pedicure Rosanne. Binnen 5 werkdagen zal Pedicure Rosanne reageren/contact leggen met de desbetreffende persoon die de klacht heeft ingediend om tot een oplossing te komen.

8. Gedrag  

De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen naar algemene aanvaardbare normen en waarden. Indien cliënt zich herhaaldelijk onbehoorlijk gedraagt kan Pedicure Rosanne de cliënt de toegang tot de praktijk weigeren zonder opgaaf van reden.

(Laatst gewijzigd op 20-12-2021)